|{دانیال مرادی}|

نقشه‌‌راهنمای یادداشت‌ها و وبسایت‌های من

دانیال مرادی دانیال مرادی دا

نیال مرادی دانیال مرادی دانیـ

ــال مرادی دانیال مرادی دانیال

مرادی دانیال مرادی دانیال مرا

دی دانیال مرادی دانیال مراد

ی دانیال مرادی دانیال مرادی

دانیال مرادی دانیال مرادی دا

نیال مرادی دانیال مرادی دانیـ

ــال مرادی دانیال مرادی دانیال

مرادی دانیال مرادی دانیال مرا

دی دانیال مرادی دانیال مراد

ی دانیال مرادی دانیال مرادی

دانیال مرادی دانیال مرادی دا

نیال مرادی دانیال مرادی دانیـ

ــال مرادی دانیال مرادی دانیال

مرادی دانیال مرادی دانیال مرا

دی دانیال مرادی دانیال مراد

ی دانیال مرادی دانیال مرادی

دانیال مرادی دانیال مرادی دا

نیال مرادی دانیال مرادی دانیـ

ــال مرادی دانیال مرادی دانیال

مرادی دانیال مرادی دانیال مرا

دانیال مرادی دانیال مرادی دا

نیال مرادی دانیال مرادی دانیـ

ــال مرادی دانیال مرادی دانیال

مرادی دانیال مرادی دانیال مرا

دی دانیال مرادی دانیال مراد

ی دانیال مرادی دانیال مرادی

دانیال مرادی دانیال مرادی دا

نیال مرادی دانیال مرادی دانیـ

ــال مرادی دانیال مرادی دانیال

مرادی دانیال مرادی دانیال مرا

دی دانیال مرادی دانیال مراد

دانیال مرادی دانیال مرادی دا

نیال مرادی دانیال مرادی دانیـ

درباره‌ی این سایت بدانیم:

|داگ توث|

روایتی بی‌سانسور از زندگی یک خرس قطبی

ماموریت نجات پیش‌نویس یک شعر

داگ‌توث؛ ساعت ۲:۱۰ نیمه شب. من هنوز خوابم نمی‌برد. با اینکه تمام ذرات مردانه‌‌م را تخلیه کرده‌م. من هنوز بیدارم. داشتم فکر می‌کردم لابه‌لای این

پشم‌هایم را زدم، تنفرم را بیشتر

ببخشید. دروغ گفتم. من هر روز اینجا نیستم. البته تمام تمام تلاش کوفتی‌م را می‌کنم. ولی خب چاره چیست؟ تا می‌آیم گرم شوم یک خواب

یک آغاز نه‌چندان تازه

ساعت ۱۱. پیش به سوی ثبت دامنه‌. اما چند لحظه بعد پشیمان شدم. فهمیدم فقط یک مغزِ خیسِ خرخورده یا کیرکلفت این کار را می‌کند.

از کتاب‌ها، از فراموشی‌ها، از مرگ‌ها