|{دانیال مرادی}|

نقشه‌‌راهنمای یادداشت‌ها و وبسایت‌های من

«استخوان‌ها و شکارچی بی‌وقفه‌»ی مجتبا پورمحسن کتاب کوچکی‌ست که با از کتاب‌بازها بدزدید. اگر خیلی خیلی منصفانه بشمارم ۳۰۰ دفتر شعر در ۱۴۰۲ ورق زده‌م. از شاعرهای ایرانی گمنام گرفته تا فرنگی‌های خوش‌ترجمه‌. آن هم منصفانه. چرتکه‌وار نشمرده‌م. و می‌دانم حتمن بیشتر از این‌ها در قفسه‌های شعر کتابفروشی‌ها فرو افتاده‌م. اما در گذشت این یک‌ […]

«استخوان‌ها و شکارچی بی‌وقفه‌»ی مجتبا پورمحسن کتاب کوچکی‌ست که با از کتاب‌بازها بدزدید. اگر خیلی خیلی منصفانه بشمارم ۳۰۰ دفتر شعر در ۱۴۰۲ ورق زده‌م. از شاعرهای ایرانی گمنام گرفته تا فرنگی‌های خوش‌ترجمه‌. آن هم منصفانه. چرتکه‌وار نشمرده‌م. و می‌دانم حتمن بیشتر از این‌ها در قفسه‌های شعر کتابفروشی‌ها فرو افتاده‌م. اما در گذشت این یک‌ […]